Xe Graphics G7

  • Intel Xe Graphics G7性能跑分评测

    英特尔Xe Graphics G7(Tiger Lake-U GPU,96EU)是一款集成在高端Tiger Lake-U CPU(15-28瓦)中的集成显卡。 它采用的是新的Xe架构(Gen12),应该会在2020年晚些时候公布。Intel Xe Graphics G7怎么样?性能相当于什么水平和级别? 其性能取决于笔记本的TDP设置和使用的散热方式。 第一…

    2020-03-28